Polityka prywatności w Dirty Lust Szymon Godlewski obowiązuje od 01.01.2020 r.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Administratorem danych osobowych jest w Dirty Lust Szymon Godlewski. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (dalej „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 17811)
  2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail: info.dirtylust@gmail.com lub z wykorzystaniem formularza ze strony internetowej www.dirtylust.pl.
  3. Dla ujednolicenia terminów stosuje się poniższy słowniczek:
   • Administrator – Dirty Lust Szymon Godlewski;
   • Polityka Prywatności – niniejszy dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
   • Strona Internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dirtylust.pl, z wykorzystaniem, którego Użytkownik może w szczególności komunikować się z Administratorem Danych Osobowych;
   • Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach strony internetowej www.dirtylust.pl lub zawarł z Administratorem umowę o świadczenie usług;
 2. Dane osobowe.
  1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika, a następnie przesłanych Administratorowi za pomocą odpowiedniego formularza.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć:
   • adres e-mail;
   • numer IP;
   • data i godzina wizyty na stronie www;
   • informacje o przeglądarce internetowej; sprzęcie; oprogramowaniu; systemie operacyjnym; aplikacjach i wersjach językowych.
   • w przypadku urządzeń mobilnych: typ urządzenia, system operacyjny i jego wersja, ustawienia lokalizacji i inne działania systemowe.
  3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
   • realizacji przepisów prawa
   • świadczenia usług drogą elektroniczną
   • realizacji działań promocyjnych i handlowych Administratora
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Administratora.
  5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
   • zawarcia i prawidłowej realizacji umowy lub innych usług i działań z tym związanych, podejmowanych na żądanie Użutkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   • prezentowania reklam, ofert lub promocji oferowanych przez Administratora usług Administratora i jego partnerów przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w tym w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • analizy i oceny aktywności użytkowników witryn Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • rozpatrywania otrzymanych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
   • innych celach za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
   • sprostowania (poprawienia) swoich danych,
   • usunięcia danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika, w przypadku kiedy Administrator przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej lub pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. W zakresie w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi Użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
   • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Użytkownika, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  8. Dane osobowe przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla jakiego są przetwarzane. Dane mogą być przechowywane dłużej jeśli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Potwierdzenie przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji umów zawartych z Administratorem następującym podmiotom:
   • firmy kurierskie i Poczta Polska
   • instytucje finansowe obsługujące przelewy i płatności online
   • firmy informatyczne i hostingowe
  2. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Administratora. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa
 4. Bezpieczeństwo informacyjne.
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkowników, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Administratorowi z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.